CIneset decorbouw bv

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CINESET DECORBOUW B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cineset opgestelde aanbiedingen en tussen Cineset en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn eveneens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen met Cineset.

 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, nietig of niet-rechtsgeldig geacht worden, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven.

Artikel 2: Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Cineset is opdrachtnemer.

Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Cineset om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

Onder werkzaamheden wordt verstaan al datgene dat Cineset ten behoeve van opdrachtgever, binnen het kader van de verstrekte opdracht, maakt en of levert.

Onder werk wordt verstaan het product dat door Cineset vervaardigd is c.q. geleverd wordt.

Artikel 3: Aanbod/offerte

Alle aanbiedingen zullen vrijblijvend zijn, tenzij in de aanbieding zelf anders is vermeld. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsveranderingen en andere veranderde omstandigheden welke de inhoud van de voorwaarden van de overeenkomsten beïnvloeden. In al deze omstandigheden zal Cineset gerechtigd zijn de prijzen te verhogen in overeenstemming met de veranderde omstandigheden.

Overschrijdingen van aanbiedingen tot 10% worden als begrotingsrisico door opdrachtgever geaccepteerd en hoeven dan ook als zodanig niet te worden gemeld door Cineset.

De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Cineset. Zij mogen zonder toestemming van Cineset niet worden gebruikt, gekopieerd, of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikellid genoemde gegevens terug te geven aan Cineset.

 Cineset is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Indien zich omstandigheden voordoen die bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en de nakoming van de overeenkomst substantieel beïnvloeden zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden die recht doet aan de de belangen van beide partijen in het kader van deze overeenkomst.

Artikel 4: Overeenkomst

Indien het aanbod van Cineset wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Cineset:

  • – hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt;
  • – hetzij met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden Cineset slechts indien deze door Cineset schriftelijk zijn bevestigd.

Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. Ook de factuur wordt geacht de overeenkomst juiste en volledig weer te geven. Elke overeenkomst wordt aan de zijde van Cineset aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter beoordeling van Cineset, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

Cineset is gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever te eisen dat deze een deelbetaling zal doen. Cineset is eveneens gerechtigd zekerheid te vragen dat aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 5: Oplevering en levertijd

Cineset zal de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk trachten te realiseren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Cineset ten aanzien van de afgesproken leveringstermijn geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting van opdrachtgever jegens Cineset. Bij overschrijding van de deze levertijd zal Cineset in overleg treden met de opdrachtgever. Cineset zal proberen dit overleg zo spoedig te laten plaatsvinden.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

wanneer Cineset aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk is voltooid en opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, dan wel aanvaard;

wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat Cineset schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren, dan wel te aanvaarden;

wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door de (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Kleine gebreken die binnen afzienbare termijn na aflevering kunnen worden hersteld en die het functioneren van het geleverde niet beïnvloeden, zullen aan de oplevering niet in de weg staan.

Oplevering ontslaat Cineset van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het geleverde over van Cineset naar de opdrachtgever.

Bij eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde die bij aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever dit bij aflevering te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

De opdrachtgever verplicht zich om aan Cineset voorafgaand aan de uitvoering van het werk alle informatie en gegevens te verstrekken die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.

Cineset zal opdrachtgever op de kortst mogelijke termijn informeren, telkens wanneer een door opdrachtgever gewenste of noodzakelijke wijziging in de uitvoering van de overeenkomst leidt tot veranderingen in het overeengekomen tijdstip van voltooiing, of de honorering.

Wijziging of aanvullingen in de uitvoering van de overeenkomst kan slechts na nadere overeenstemming tussen partijen plaatsvinden; eventuele extra kosten die daaruit voortvloeien komen voor rekening van opdrachtgever. Tot meerwerk worden niet gerekend additionele werkzaamheden die Cineset had kunnen of moeten voorzien teneinde conform de overeenkomst te presteren, in welke geval eventuele extra kosten voor rekening van Cineset komen. Indien de wijziging/aanvulling minderkosten ten gevolge heeft, zullen deze minderkosten ten gunste van opdrachtgever komen.

Eventuele intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de opdracht die Cineset voor opdrachtgever uitvoert, blijven bij Cineset, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7: Betaling

Betaling vindt plaats binnen veertien dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Indien opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Cineset niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel bij stillegging of liquidatie van onderneming van opdrachtgever, zal het door opdrachtgever verschuldigde onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

Indien opdrachtgever verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een contractuele rente van 1,5%b per maand verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden is tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten worden op 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste €250,- bedragen.

Indien de opdrachtgever nalatig is aan eigen betalingsverplichting te voldoen, dan wel in gebreke blijft ten aanzien van het stellen van nadere zekerheid zoals bedoeld in artikel 4 lid 5, heeft Cineset het recht om, naar haar keuze:

levering en/of werkzaamheden op de schorten;

de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.In de hierboven omschreven gevallen van opschorting of ontbinding, is Cineset niet tot enige schadevergoeding gehouden. Opschorting of ontbinding brengt geen wijziging in de betalingsverplichting van opdrachtgever.

Artikel 8: Annulering

Indien opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Cineset alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en, indien Cineset zulks wenst, voor de uitvoering van e opdracht bestemde materialen voor zijn rekening te nemen, tegen de door Cineset in haar calculatie opgenomen prijzen, onverminderd het recht van Cineset op vergoeding wegens winstderving, en van overige uit de annulering voortvloeiende schaden.

Artikel 9: Reclames

Terzake aantoonbare gebreken moet opdrachtgever, nadat Cineset de door haar uitgevoerde opdracht aan opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, binnen acht dagen na het leveren schriftelijk reclameren

Reclames omtrent facturen moet binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Cineset worden gebracht. Hierdoor wordt de betalingstermijn niet opgeschort.

Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Cineset in behandeling genomen.

Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Cineset, onder door Cineset te bepalen voorwaarden.

Behoudens tegenbewijs, zijn de de gegevens uit de administratie van Cineset beslissend

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Indien opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst, als mede in geval van faillissement, surséance van betaling, still of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Cineset het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ter hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd haar verdere toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Cineset ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Cineset kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door opdrachtgever en/of derden voor schaden van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of in verband met door Cineset krachtens de overeenkomst geleverde producten en/of diensten.

Indien er voor zover enige aansprakelijkheid van Cineset wordt vastgesteld, zal de aansprakelijkheid van Cineset beperkt zijn tot een vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde. Tot verdere schadevergoeding is Cineset nimmer verplicht.

Artikel 12: Overmacht

In geval Cineset door overmacht wordt verhinderd de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Cineset het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks ter hare keuze, zonder dat Cineset tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

Onder overmacht wordt mede verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Cineset, hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen, overmatig ziekteverzuim van personeel en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, natuurrampen, alsmede plotselinge verhogingen van heffingen door de overheid opgelegd, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers, en het niet verkrijgen van benodigde vergunningen.

Indien naar het oordeel van Cineset de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Is naar het oordeel van Cineset de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Cineset is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende opdracht zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Cineset heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt, nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Cineset geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Cineset verschuldigd is, het eigendom van Cineset. Onder verschuldigdheid wordt tevens begrepen dat de toekomstige vorderingen op de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten

Artikel 14: Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Elke geschil betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede ieder ander geschil terzake van of in verband hiermee, zal door bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

Geschillen zullen onmiddellijk na het ontstaan ervan ter kennis van de wederpartij gebracht worden. Er is sprake van een geschil indien één der partijen een geschil aanwezig acht.

Alvorens een geschil aan de rechter ter beoordeling wordt voorgelegd, zullen partijen trachten in der minne een oplossing voor het gerezen verschil te vinden.

Cineset Decorbouw B.V.
Adres: Weesperstraat 102
Postcode en plaats: 1112 AP Diemen
Telefoonnummer 020-665 63 83
Faxnummer 020-470 23 55
Bank en rekeningummer
K.v.K.  54092604

Over Cineset

Cineset Decorbouw is een begrip in de Nederlandse film- en televisie industrie. Al bijna 25 jaar is Cineset een betrouwbare partner op het gebied van decor, stand –en interieurbouw.

Lees meer »

Delen op: